мениджмънт

Теми свързани с управление на различни фактори.

Манипулиращ ли е Мениджмънтът?

В книгата си - “Брилянтният Мениджър”, Ник Пийлинг поставя основополагащ и спорен въпрос отностно това манипулация ли е миниджмънта, а суответно и манипулатор ли е миниджъра. Разискванията показват, че няма едно мнение по-въпроса, а аргументите защитаващи всяка от страните са достатъчно силни всеки за себе си.
Ако трябва да се търси идеалния вариант, то той може би както винаги, е по средата. Не е добре мениджърите в една организация излишно да окриват информация, тъй като това се усеща от служителите. По този начин служителите губят вярата и уважението към своя мениджър и в следващ наложителен момент той не би им въздействал вече по същия начин, което означава, че би изгубил и екипа си в следствие на лошата работа.
Изводът е, че укриването на информация може да бъде извършено само с цел предпазване от изтичане на конфиденциална информация. Във всички останали случаи мога смело да твърдя, че съобщаването на служителите на каквато и лоша новина не би повлияла пагубно на екипа. Дори обратното.

Същност и възникване на науката Мениджмънт

По своята същност мениджмънтът или на български език управлението са съществували винаги и са съпътствали човешкото развитие, но в различна форма и под различно разбиране.
Науката Мениджмънт обаче се сформира в началото на индустриалната революция. Това е времето когато масите от земеделци и живовтновъди живеещи в селата започват да се преселват към големите градове, за да работят работа с която да могат да издържат семействата си в тогавашното тежко икономическо и политическо положение. Този процес се заражда първо във Великобритания, а след това постепенно обхваща и останалите развити държави в Европа, както и САЩ.
Това става ясно, че масата от работници в дадено предприятие е значително по-голяма и по-трудна за организиране и управление от колкото малобройните работници на полето, които са работили под надзора на арендатора на земята или негов доверен. Внезапно ролята на надзирател стимулиращ работниците си с бич и викове, за да изкарат максимално много от обработваната земя се променя, като ярко контрастира с уменията, които би трябвало да притежава един мениджър, чиито тогавашни задължения прагматично погледнати не се различават особено много от тези на надзирателя.
С течение на своето развитие мениджмънтът преминава през множество фази и школи, които го променят значително. Разбиранията за начините за управление на служители стават все по-радикални, а в доста случаи по-успешни и щадащи за самите работници.

Мениджмънт - определение

Тъй като ще поговоря доста на тема мениджмънт, мисля че е най-добре първо да изясним понятието, което влагам в думата. А именно:

Мениджмънт - управление и организация на стопанската, на бизнеса

За да запазя авторски права:
Синтезираното определение видях в упражнение по Мениджмънт на Човешките Ресурси при асистент Димчо Димов.