Манипулиращ ли е Мениджмънтът?

В книгата си - “Брилянтният Мениджър”, Ник Пийлинг поставя основополагащ и спорен въпрос отностно това манипулация ли е миниджмънта, а суответно и манипулатор ли е миниджъра. Разискванията показват, че няма едно мнение по-въпроса, а аргументите защитаващи всяка от страните са достатъчно силни всеки за себе си.
Ако трябва да се търси идеалния вариант, то той може би както винаги, е по средата. Не е добре мениджърите в една организация излишно да окриват информация, тъй като това се усеща от служителите. По този начин служителите губят вярата и уважението към своя мениджър и в следващ наложителен момент той не би им въздействал вече по същия начин, което означава, че би изгубил и екипа си в следствие на лошата работа.
Изводът е, че укриването на информация може да бъде извършено само с цел предпазване от изтичане на конфиденциална информация. Във всички останали случаи мога смело да твърдя, че съобщаването на служителите на каквато и лоша новина не би повлияла пагубно на екипа. Дори обратното.

Същност и възникване на науката Мениджмънт

По своята същност мениджмънтът или на български език управлението са съществували винаги и са съпътствали човешкото развитие, но в различна форма и под различно разбиране.
Науката Мениджмънт обаче се сформира в началото на индустриалната революция. Това е времето когато масите от земеделци и живовтновъди живеещи в селата започват да се преселват към големите градове, за да работят работа с която да могат да издържат семействата си в тогавашното тежко икономическо и политическо положение. Този процес се заражда първо във Великобритания, а след това постепенно обхваща и останалите развити държави в Европа, както и САЩ.
Това става ясно, че масата от работници в дадено предприятие е значително по-голяма и по-трудна за организиране и управление от колкото малобройните работници на полето, които са работили под надзора на арендатора на земята или негов доверен. Внезапно ролята на надзирател стимулиращ работниците си с бич и викове, за да изкарат максимално много от обработваната земя се променя, като ярко контрастира с уменията, които би трябвало да притежава един мениджър, чиито тогавашни задължения прагматично погледнати не се различават особено много от тези на надзирателя.
С течение на своето развитие мениджмънтът преминава през множество фази и школи, които го променят значително. Разбиранията за начините за управление на служители стават все по-радикални, а в доста случаи по-успешни и щадащи за самите работници.

Що е то Маркетинг?

Първо искам да уточня, че прегледах доста правила и определения за науката наречена Маркетинг и всички от тях бяха истинни и основателни. Въпреки това реших да се спра на едно единствено, което всъщност е най-краткото такова, което намерих. Целта на краткото определение е да даде обща информация, като най-често кратките определения оставят доста място за допълнение и свободни тълкувания. Това именно е и моята цел, понеже маркетинга е доста всеобхватен и ако представя дълго определение, с увеличаване на дължината, ще продължавам да ограничавам и стеснявам разбирането за маркетинг. По този начин в един момент то ще бъде доста по-тясно от необходимото... и за това:

Маркетингът може да бъде определен като “тези дейности, които са включени в доставянето на стоките и услугите от производителя до потребителя”.

Мениджмънт - определение

Тъй като ще поговоря доста на тема мениджмънт, мисля че е най-добре първо да изясним понятието, което влагам в думата. А именно:

Мениджмънт - управление и организация на стопанската, на бизнеса

За да запазя авторски права:
Синтезираното определение видях в упражнение по Мениджмънт на Човешките Ресурси при асистент Димчо Димов.

Добре дошли!

Бих желал да поздравя всички посетители на новият ми блог наречен “Project Management and Marketing” или на български ПМ и Маркетинг.

Като начало мисля да направя въведение по темата “Какво за Бога ще пише тук?” Тук ще пиша по няколко основни теми, които предполагам вече знаете благодарение на заглавието на страницата. Допълнително ще поясня, че освен за проектния мениджмънт ще има публикации и за мениджмънта като цяло. Също така освен маркетинг ще има и маркетингови стратегии за проекти (било то Интернет страници или софтуерни, индустриални и други проекти). Ще говорим и за мениджмънт на маркетинга.